Ορθή Επανάληψη της 57ης Πρόσκλησης Συνεδριάσεως Οικονομικής Επιτροπής

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

Έχοντας υπ’ όψιν τα άρθρα 72, 75 και 225 του Ν. 3852/2010 περί «Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ 87/2010), καθώς και του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και κοινοτήτων» σας προσκαλούμε να προσέλθετε την 27η Νοεμβρίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 08:30 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης.

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 

ΘΕΜΑ 1ο Λήψη απόφασης για την «11 η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Οικ. έτους 2018, σύμφωνα με την 821/23-11-2018 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικ. Υπηρεσίας.

ΘΕΜΑ 2ο Λήψη απόφασης για την Έγκριση Εισήγησης για τη σύνταξη του τμήματος του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) του Δήμου Ασπροπύργου, που αφορά τη σύνταξη του Πίνακα 5Γ Στοχοθεσία Οικονομικών αποτελεσμάτων Ν.Π.Ι.Δ. Ο.Τ.Α. έτους 2019 της Κ.Ε.Δ.Α.

ΘΕΜΑ 3ο Λήψη απόφασης για την Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Οργανισμού Άθλησης και Φροντίδας Νεολαίας και 3 ης Ηλικίας έτους 2019 του Δήμου Ασπροπύργου.

ΘΕΜΑ 4ο Λήψη απόφασης για την Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Πνευματικού Κέντρου έτους 2019 του Δήμου Ασπροπύργου.

ΘΕΜΑ 5ο Λήψη απόφασης για την Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2019 του Δήμου Ασπροπύργου σύμφωνα με την υπ’αρ. 824/2018 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικ. Υπηρεσίας.

ΘΕΜΑ 6ο Λήψη απόφασης για την έγκριση του υπ’ αριθ. 28665/21-11-2018 Πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού με τίτλο «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, ΕΚΣΚΑΦΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ (Α.Ε.Κ.Κ.)» για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.

ΘΕΜΑ 7ο Λήψη απόφασης για την έγκριση του υπ’ αριθ. 28738/22-11-2018 Πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού με τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (Οδοφωτισμός) ΜΕ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ» για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου.

ΘΕΜΑ 8ο Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για να εκπροσωπήσει τον Δήμο ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών για την προσφυγή του ΜΟΚΑ ΣΤΕΦΑΝΟΥ κατά του Δήμου μας, με αριθ. Κατάθ. 8847/2014, σύμφωνα με την υπό ημερ. 19-10-2018 Εισήγηση του Γρ. Νομικής Υπηρεσίας.

ΘΕΜΑ 9ο Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για να εκπροσωπήσει τον Δήμο ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών για την προσφυγή της εταιρείας ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗ κατά του Δήμου μας, με αριθ. κατάθ. ΠΡ1430/2014, σύμφωνα με την υπό ημερ. 19-10-2018 Εισήγηση του Γρ. Νομικής Υπηρεσίας.

ΘΕΜΑ 10ο Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για να εκπροσωπήσει τον Δήμο ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών για την προσφυγή της εταιρείας ΑΛΜΑΤΡΑNΣ κατά του Δήμου μας, με αριθ. κατάθ. 8948/2014, σύμφωνα με την υπό ημερ. 19- 10-2018 Εισήγηση του Γρ. Νομικής Υπηρεσίας.

ΘΕΜΑ 11ο Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για να εκπροσωπήσει τον Δήμο ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών για την προσφυγή της εταιρείας ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗ κατά του Δήμου μας, με αριθ. κατάθ. ΠΡ1433/2014, σύμφωνα με την υπό ημερ. 19-10-2018 Εισήγηση του Γρ. Νομικής Υπηρεσίας.

ΘΕΜΑ 12ο Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για να εκπροσωπήσει τον Δήμο ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών για την προσφυγή της εταιρείας ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗ κατά του Δήμου μας, με αριθ. κατάθ. ΠΡ1432/2014, σύμφωνα με την υπό ημερ. 19-10-2018 Εισήγηση του Γρ. Νομικής Υπηρεσίας.

ΘΕΜΑ 13ο Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για να εκπροσωπήσει τον Δήμο ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών για την προσφυγή της εταιρείας ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗ κατά του Δήμου μας, με αριθ. κατάθ. ΠΡ1431/2014, σύμφωνα με την υπό ημερ. 19-10-2018 Εισήγηση του Γρ. Νομικής Υπηρεσίας.

ΘΕΜΑ 14ο Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για να εκπροσωπήσει τον Δήμο ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών για την προσφυγή της εταιρείας ΡΟΥΣΣΟ Ι. - Μ. ΠΑΝΤΑΛΕΩΝ – Γ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗ κατά του Δήμου μας, με αριθ. κατάθ. ΠΡ1229/2014, σύμφωνα με την υπό ημερ. 19-10-2018 Εισήγηση του Γρ. Νομικής Υπηρεσίας.

ΘΕΜΑ 15ο Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για να εκπροσωπήσει τον Δήμο ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών για την προσφυγή της εταιρείας ΑΝΑ ΡΟΡ κατά του Δήμου μας, με αριθ. κατάθ. 8655/2014, σύμφωνα με την υπό ημερ. 19-10-2018 Εισήγηση του Γρ. Νομικής Υπηρεσίας.

ΘΕΜΑ 16ο Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για να εκπροσωπήσει τον Δήμο ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών για την προσφυγή της εταιρείας ΜΑΚΗ ΑΛΕΞΙΑΔΗ κατά του Δήμου μας, με αριθ. κατάθ. 8953/2014, σύμφωνα με την υπό ημερ. 19-10-2018 Εισήγηση του Γρ. Νομικής Υπηρεσίας.

ΘΕΜΑ 17ο Λήψη απόφασης για την έγκριση του υπ’ αριθ. πρωτ. 28909/23-11-2018 Πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ» για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου.

ΘΕΜΑ 18ο Λήψη απόφασης σχετικά με την ανάθεση του εξώδικου και δικαστικού χειρισμού της προσφυγής που άσκησε η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.» κατά του Δήμου Ασπροπύργου.

ΘΕΜΑ 19o Λήψη απόφασης για την άσκηση πέντε (5) αιτήσεων αναιρέσεως ενώπιον του Σ.τ.Ε κατά των 2362/2018, 2363/2018, 2364/2018, 3007/2018 και 3503/2018 αποφάσεων του 6ου Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου Αθηνών και κατά της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε.» και ορισμός της δικηγορικής εταιρείας με την επωνυμία «ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΤΣΑΜΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» για την άσκηση αυτών.

ΘΕΜΑ 20ο Αιτήσεις – Έγγραφα – Ανακοινώσεις.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΤΣΙΓΚΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

Συνημμένα : Εισηγήσεις των αρμοδίων Υπηρεσιών
Σημείωση: 1. ΓΙΑ ΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
                       Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλούμε να ενημερωθούν τα αναπληρωματικά μέλη.
                   2. Οι σχετικοί φάκελοι των θεμάτων βρίσκονται προς ενημέρωση σας στο Τμ. Γραμμ.Οικ/κής Επιτροπής.

 

download file

11η Συνεδρίαση 2018 της Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ασπροπύργου.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

dimotiko aspropyrgouΣας προσκαλούμε σε Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ασπροπύργου», που θα πραγματοποιηθεί στις 14/11/2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:00 π. μ. στην αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου, (Λεωφ. Δημοκρατίας 141), με θέματα:
Θέμα 1ο: Ορισμός υπεύθυνου λογαριασμού για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Δράση Εξοπλισμού των Δημοτικών Σχολείων Ενταγμένων στο Σύστημα Δικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης».

Θέμα 2ο: Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος υλοποίησης του έργου με τίτλο «Δράση Εξοπλισμού των Δημοτικών Σχολείων Ενταγμένων στο Σύστημα Δικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης».

Θέμα 3ο: Έγκριση δαπάνης για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Δράση Εξοπλισμού των Δημοτικών Σχολείων Ενταγμένων στο Σύστημα Δικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης», με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. (Εγκεκριμένο αίτημα).
Θέμα 4ο: Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια δύο ασπροπινάκων, προς κάλυψη των αναγκών του 2ου Δημοτικού Ασπροπύργου.
Θέμα 5ο: Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια αθλητικού υλικού, προς κάλυψη των αναγκών του 2ου Δημοτικού Ασπροπύργου.
Θέμα 6ο: Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια έξι καθρεπτών τουαλετών, προς κάλυψη των αναγκών του 2ου Δημοτικού Ασπροπύργου.
Θέμα 7ο: Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια επίπλων γραφείου και ξυλουργικών εργασιών προς κάλυψη των αναγκών των σχολικών μονάδων :3ο Δημοτικό, 6ο Δημοτικό και 6ο Νηπιαγωγείο Ασπροπύργου.

Κοινοποίηση :
1. κ. Μελετίου Νικόλαο, Δήμαρχο
2. κ. Τσίγκο Ισίδωρο, Αντιδήμαρχο Διοικ/κών & Οικον/κών
4. κ. Σαββίδη Παντελή, Αντιδήμαρχο Παιδείας
5. κ. Φίλη Γεώργιο, Πρόεδρο Δ.Ε.Π
6. κ. Φίλιππο Πάνο, Δ/ντή Οικονομικής Υπηρεσίας
7. κ. Βρούβα Κων/νο, Δ/ντή Παιδείας

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΑΛΑΜΑΤΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ

download file

33η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου.(Ορθή Επανάληψη).

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

ethousa dimotikou symvouliouΚαλείσθε να προσέλθετε στην 33η δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, του έτους 2018, που θα λάβει χώρα την Πέμπτη 15 Νοεμβρίου και ώρα 19:00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου, για τη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων, σχετικά με τα θέματα της επισυναπτόμενης ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με το άρθρο 67, του Ν. 3852/2010, όπως και τις συναφείς, με τα θέματα, διατάξεις.

Συνημμένα:
1. Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

1.ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΤΗΣ 33ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ,
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, ΣΤΙΣ 14/11/2018,
ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ
ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 27412/9-11-2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα: 33η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου.(Ορθή Επανάληψη).

34η/2018 Εκτακτη Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

ethousa dimotikou symvouliouΚαλείσθε να προσέλθετε στην 34η δημόσια Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, του έτους 2018, που θα λάβει χώρα τη Δευτέρα 12 Νοεμβρίου, και ώρα 16:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου, για τη συζήτηση και τη λήψη απόφασης, σχετικά με το ένα και μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με την παρ. 5, του άρθρου 67, του Ν. 3852/2010, όπως και τις συναφείς με αυτό διατάξεις.

1ο Θέμα: Λήψη απόφασης για τη δωρεά εξόδων κηδείας, ανόρυξης και ενταφιασμού (στο Δήμο που θα τελεστεί η κηδεία), για τον θανόντα Δημοτικό Υπάλληλο Σπυρίδωνα Παππά.

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Αντώνιος Καραμπούλας.

download file

33η/2018 Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

ethousa dimotikou symvouliouΚαλείσθε να προσέλθετε στην 33η δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, του έτους 2018, που θα λάβει χώρα την Τετάρτη 14 Νοεμβρίου και ώρα 19:00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου, για τη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων, σχετικά με τα θέματα της επισυναπτόμενης ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με το άρθρο 67, του Ν. 3852/2010, όπως και τις συναφείς, με τα θέματα, διατάξεις.

Συνημμένα:
1. Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

1.ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΤΗΣ 33ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ,
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, ΣΤΙΣ 14/11/2018,
ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ
ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 27412/9-11-2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα: 33η/2018 Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου.

12η Συνεδρίαση του Διοκητικού Συμβουλίου του Πνευματικού Κέντρου.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

ethousa dimotikou symvouliouΈχοντας υπόψη τα άρθρα 95, 96, 97, 234, 236 & 240 του Ν. 3463/2006
«Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», σας παρακαλούμε να προσέλθετε
στην 12η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού
Προσώπου με την επωνυμία «Πνευματικό Κέντρο», που θα διεξαχθεί στο κτήριο του
Πνευματικού Κέντρου στην αίθουσα της βιβλιοθήκης 3ο όροφο την 12-11-2018
ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 μ.μ. , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΜΕΛΕΤΙΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα: 12η Συνεδρίαση του Διοκητικού Συμβουλίου του Πνευματικού Κέντρου.

8η/2018 Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

ethousa dimotikou symvouliouΈχοντας υπ' όψιν τα άρθρα 73, 74, 75 και 225 του Ν.3852/2010 περί «Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87/2010), καθώς και του Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», σας παρακαλούμε να προσέλθετε την 12 Νοεμβρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
ΘΕΜΑ 1ον: Ανάκληση της υπ'αρ. 14/2018 απόφασης της Επιτροπής της Ποιότητας ζωής.
ΘΕΜΑ 2ον: Αιτήσεις - Έγγραφα - Ανακοινώσεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ZΩΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα: 8η/2018 Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

55η/2018 Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής.(Ορθή Επανάληψη).

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

oikonomiki epitropiΈχοντας υπ' όψιν τα άρθρα 72, 75 και 225 του Ν. 3852/2010 περί «Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ 87/2010), καθώς και του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και κοινοτήτων» σας προσκαλούμε να προσέλθετε την 6η Νοεμβρίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημο-τικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα της ημερη-σίας διάταξης.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα: 55η/2018 Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής.(Ορθή Επανάληψη).

   

proodos

   
© Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ( Τ.Π.Ε ) Δήμου Ασπροπύργου