7Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

logo pneymatikouΠρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν.3852/10)

Καλείστε να προσέλθετε στην 7η τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πνευματικού Κέντρου, που θα διεξαχθεί στo γραφείου του Προέδρου ΔΣ στον 3ο όροφο του Π Κ, την 24η Απριλίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 μ.μ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Δ Ι Α Τ Α Ξ Η

Θέμα 1ο : «Έγκριση διενέργειας και ψήφιση διάθεσης πίστωσης με τίτλο «Προμήθεια τυπογραφικών ειδών»
Κ.Α. 10.6613.0005 ποσού 1.500,00€ »
Εισηγητής :Πρόεδρος Δ.Σ Μπουραντάς Μελέτιος

Θέμα 2ο : «Έγκριση διενέργειας και ψήφιση διάθεσης πίστωσης με τίτλο «Προμήθεια μουσικών οργάνων
Φιλαρμονικής» Κ.Α. 10.7135.0001 ποσού 4.000,00€ »
Εισηγητής :Πρόεδρος Δ.Σ Μπουραντάς Μελέτιος

Θέμα 3ο : «Έγκριση διενέργειας και ψήφιση διάθεσης πίστωσης με τίτλο «Προμήθεια αναλώσιμων Η/Υ»
Κ.Α. 10.6613.0002 ποσού 2.000,00€ »
Εισηγητής :Πρόεδρος Δ.Σ Μπουραντάς Μελέτιος

Θέμα 4ο : «Έγκριση διενέργειας και ψήφιση διάθεσης πίστωσης με τίτλο «Προμήθεια Η/Υ»
Κ.Α. 10.7134.0002 ποσού 1.000,00€ »
Εισηγητής :Πρόεδρος Δ.Σ Μπουραντάς Μελέτιος

Θέμα 5ο : «Έγκριση διενέργειας και ψήφιση διάθεσης πίστωσης με τίτλο «Προμήθεια στολών Φιλαρμονικής»
Κ.Α. 10.6699.0020 ποσού 3.000,00€ »
Εισηγητής :Πρόεδρος Δ.Σ Μπουραντάς Μελέτιος

Θέμα 6ο : «Έγκριση διενέργειας και ψήφιση διάθεσης πίστωσης με τίτλο «Προμήθεια γραφικής ύλης»
Κ.Α. 10.6612.0001 ποσού 3.000,00€ »
Εισηγητής :Πρόεδρος Δ.Σ Μπουραντάς Μελέτιος

Θέμα 7ο : «Έγκριση διενέργειας και ψήφιση διάθεσης πίστωσης με τίτλο «Προμήθεια επίπλων και σκευών»
Κ.Α. 10.7133.0001 ποσού 1.000,00€ »
Εισηγητής :Πρόεδρος Δ.Σ Μπουραντάς Μελέτιος

Θέμα 8ο : «Έγκριση διενέργειας και ψήφιση διάθεσης πίστωσης με τίτλο «Δαπάνες απολύμανσης - Μυοκτονίας»
Κ.Α. 10.6277.0001 ποσού 1.000,00€ »
Εισηγητής :Πρόεδρος Δ.Σ Μπουραντάς Μελέτιος

Θέμα 9ο : «Έγκριση διενέργειας και ψήφιση διάθεσης πίστωσης με τίτλο «Έξοδα αεροπορικών εισιτηρίων»
Κ.Α. 00.6475.0002 ποσού 1.000,00€ »
Εισηγητής :Πρόεδρος Δ.Σ Μπουραντάς Μελέτιος

Θέμα 10ο : «Έγκριση διενέργειας και ψήφιση διάθεσης πίστωσης με τίτλο «Δημοσιεύσεις, Ανακοινώσεις σε
εφημερίδες» Κ.Α. 00.6463.0002 ποσού 1.000,00€ »
Εισηγητής :Πρόεδρος Δ.Σ Μπουραντάς Μελέτιος

Θέμα 11ο : «Έγκριση διενέργειας και ψήφιση διάθεσης πίστωσης με τίτλο «Προμήθεια ειδών καθαριότητας»
Κ.Α. 10.6635.0001 ποσού 2.000,00€ »
Εισηγητής :Πρόεδρος Δ.Σ Μπουραντάς Μελέτιος

Θέμα 12ο : «Έγκριση διενέργειας και ψήφιση διάθεσης πίστωσης με τίτλο «Προμήθεια FAX»
Κ.Α. 10.7134.0006 ποσού 500,00€ »
Εισηγητής :Πρόεδρος Δ.Σ Μπουραντάς Μελέτιος

Θέμα 13ο : «Έγκριση διενέργειας και ψήφιση διάθεσης πίστωσης με τίτλο «Προμήθεια εκτυπωτών »
Κ.Α. 10.7134.0005 ποσού 500,00€ »
Εισηγητής :Πρόεδρος Δ.Σ Μπουραντάς Μελέτιος

Θέμα 14ο : «Έγκριση διενέργειας και ψήφιση διάθεσης πίστωσης με τίτλο «Έξοδα διαμονής σε ξενοδοχείο»
Κ.Α. 00.6475.0001 ποσού 1.000,00€ »
Εισηγητής :Πρόεδρος Δ.Σ Μπουραντάς Μελέτιος

Θέμα 15ο : «Έγκριση διενέργειας και ψήφιση διάθεσης πίστωσης με τίτλο « Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών
μηχανημάτων » Κ.Α. 10.6261.0003 ποσού 1.500,00€ »
Εισηγητής :Πρόεδρος Δ.Σ Μπουραντάς Μελέτιος

Θέμα 16ο : «Έγκριση διενέργειας και ψήφιση διάθεσης πίστωσης με τίτλο « Προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων »
Κ.Α. 10.7131.0009 ποσού 1.000,00€ »
Εισηγητής :Πρόεδρος Δ.Σ Μπουραντάς Μελέτιος

Θέμα 17ο : «Έγκριση διενέργειας και ψήφιση διάθεσης πίστωσης με τίτλο « Γάλα Προσωπικού »
Κ.Α. 10.6063.0001 ποσού 1.500,00€ »
Εισηγητής :Πρόεδρος Δ.Σ Μπουραντάς Μελέτιος

Θέμα 18ο : «Έγκριση διενέργειας και ψήφιση διάθεσης πίστωσης με τίτλο « Ταχυδρομικά Τέλη έξοδα
ταχυμεταφορών» Κ.Α. 00.6221.0001 ποσού 500,00€ »
Εισηγητής :Πρόεδρος Δ.Σ Μπουραντάς Μελέτιος

Θέμα 19ο : «Έγκριση διενέργειας και ψήφιση διάθεσης πίστωσης με τίτλο « Λοιπές συνδρομές»
Κ.Α. 00.6453.0001 ποσού 500,00€ »
Εισηγητής :Πρόεδρος Δ.Σ Μπουραντάς Μελέτιος

Θέμα 20ο : «Έγκριση διενέργειας και ψήφιση διάθεσης πίστωσης με τίτλο «Δαπάνες αγορές βιβλίων - εντύπων»
Κ.Α. 00.6475.0006 ποσού 1.000,00€ »
Εισηγητής :Πρόεδρος Δ.Σ Μπουραντάς Μελέτιος

Θέμα 21ο : «Έγκριση διενέργειας και ψήφιση διάθεσης πίστωσης με τίτλο «Προμήθεια γλυκών για τις εκδηλώσεις»
Κ.Α. 00.6495.0001 ποσού 1.000,00€ »
Εισηγητής :Πρόεδρος Δ.Σ Μπουραντάς Μελέτιος

Θέμα 22ο : «Έγκριση διενέργειας και ψήφιση διάθεσης πίστωσης με τίτλο «Προμήθεια ανθοδετικών κατασκευών»
Κ.Α. 00.6495.0002 ποσού 500,00€ »
Εισηγητής :Πρόεδρος Δ.Σ Μπουραντάς Μελέτιος

Θέμα 23ο : «Έγκριση διενέργειας και ψήφιση διάθεσης πίστωσης με τίτλο «Προμήθεια υλικών για τις ανάγκες
διακόσμησης» Κ.Α. 00.6495.0008 ποσού 500,00€ »
Εισηγητής :Πρόεδρος Δ.Σ Μπουραντάς Μελέτιος

Θέμα 24ο : «Έγκριση διενέργειας και ψήφιση διάθεσης πίστωσης με τίτλο «Διάφορες μικρές εργασίες»
Κ.Α. 00.6495.0011 ποσού 1.500,00€ »
Εισηγητής :Πρόεδρος Δ.Σ Μπουραντάς Μελέτιος

Θέμα 25ο : «Έγκριση διενέργειας και ψήφιση διάθεσης πίστωσης με τίτλο «Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως»
Κ.Α. 00.6495.0099 ποσού 1.500,00€ »
Εισηγητής :Πρόεδρος Δ.Σ Μπουραντάς Μελέτιος

Θέμα 26ο : «Έγκριση διενέργειας και ψήφιση διάθεσης πίστωσης με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή μουσικών
οργάνων» Κ.Α. 10.6264.0010 ποσού 4.000,00€ »
Εισηγητής :Πρόεδρος Δ.Σ Μπουραντάς Μελέτιος

Θέμα 27ο : «Έγκριση διενέργειας και ψήφιση διάθεσης πίστωσης με τίτλο «Μεταφορά μουσικών οργάνων»
Κ.Α. 10.6414.0001 ποσού 1.000,00€ »
Εισηγητής :Πρόεδρος Δ.Σ Μπουραντάς Μελέτιος

Θέμα 28ο : «Έγκριση διενέργειας και ψήφιση διάθεσης πίστωσης με τίτλο «Προμήθεια λοιπού υλικού»
Κ.Α. 10.6654.0099 ποσού 2.000,00€ »
Εισηγητής :Πρόεδρος Δ.Σ Μπουραντάς Μελέτιος

Θέμα 29ο : «Έγκριση διενέργειας και ψήφιση διάθεσης πίστωσης με τίτλο «Προμήθεια αναλωσίμων μουσικών
οργάνων» Κ.Α. 10.6694.0001 ποσού 1.000,00€ »
Εισηγητής :Πρόεδρος Δ.Σ Μπουραντάς Μελέτιος

Θέμα 30ο : «Έγκριση διενέργειας και ψήφιση διάθεσης πίστωσης με τίτλο «Προμήθεια εξαρτημάτων μουσικών
οργάνων Δ.Ω.Α. και Φιλαρμονικής» Κ.Α. 10.6699.0005 ποσού 2.000,00€ »
Εισηγητής :Πρόεδρος Δ.Σ Μπουραντάς Μελέτιος

Θέμα 31ο : «Έγκριση διενέργειας και ψήφιση διάθεσης πίστωσης με τίτλο «Προμήθεια υλικών κατασκευής σκηνικών»
Κ.Α. 10.6699.0009 ποσού 1.000,00€ »
Εισηγητής :Πρόεδρος Δ.Σ Μπουραντάς Μελέτιος

Θέμα 32 ο : «Έγκριση διενέργειας και ψήφιση διάθεσης πίστωσης με τίτλο « Συντήρηση και Επισκευή ανελκυστήρα »
Κ.Α. 10.6264.0012 ποσού 1.000,00€ »
Εισηγητής :Πρόεδρος Δ.Σ Μπουραντάς Μελέτιος

Θέμα 33 ο : «Έγκριση διενέργειας και ψήφιση διάθεσης πίστωσης με τίτλο «Προμήθεια ανταλλακτικών ανελκυστήρα»
Κ.Α. 10.6672.0009 ποσού 2.000,00€ »
Εισηγητής :Πρόεδρος Δ.Σ Μπουραντάς Μελέτιος

Θέμα 34 ο : «Έγκριση διενέργειας και ψήφιση διάθεσης πίστωσης με τίτλο « Εκδόσεις βιβλίων»
Κ.Α. 10.6615.0017 ποσού 6.000,00€ »
Εισηγητής :Πρόεδρος Δ.Σ Μπουραντάς Μελέτιος

Θέμα 35 ο : «Έγκριση διενέργειας και ψήφιση διάθεσης πίστωσης με τίτλο «Έξοδα εκδηλώσεων τοπικής εορτής
Αγ. Τριάδος» Κ.Α. 00.6471.0016 ποσού 5.000,00€ »
Εισηγητής :Πρόεδρος Δ.Σ Μπουραντάς Μελέτιος

Θέμα 36 ο : «Έγκριση διενέργειας και ψήφιση διάθεσης πίστωσης με τίτλο «Πιστοποίηση ανελκυστήρα»
Κ.Α. 10.7413.0002 ποσού 1.000,00€ »
Εισηγητής :Πρόεδρος Δ.Σ Μπουραντάς Μελέτιος

Θέμα 37ο : «Λήψη απόφασης για την ψήφιση διάθεσης πίστωσης με τίτλο «Συντήρηση προγράμματος οικονομικής
διαχείρισης» Κ.Α. 10.6266.0004 ποσού 7.000,00€ »
Εισηγητής :Πρόεδρος Δ.Σ Μπουραντάς Μελέτιος

Θέμα 38ο : «Λήψη απόφασης για την ψήφιση διάθεσης πίστωσης με τίτλο «Συντήρηση προγράμματος
Μισθοδοσίας» Κ.Α. 10.6266.0003 ποσού 5.500,00€ »
Εισηγητής :Πρόεδρος Δ.Σ Μπουραντάς Μελέτιος
Θέμα 39 ο : «Έγκριση διενέργειας και ψήφιση διάθεσης πίστωσης με τίτλο «Προμήθεια προγράμματος Γενικής
λογιστικής – Πάγια» Κ.Α. 10.7134.0008 ποσού 4.000,00€ »
Εισηγητής :Πρόεδρος Δ.Σ Μπουραντάς Μελέτιος

Θέμα 40 ο : «Έγκριση διενέργειας και ψήφιση διάθεσης πίστωσης με τίτλο «Προμήθεια προγράμματος διαχείρισης
προσωπικού» Κ.Α. 10.7134.0009 ποσού 3.000,00€ »
Εισηγητής :Πρόεδρος Δ.Σ Μπουραντάς Μελέτιος

Θέμα 41 ο : «Έγκριση διενέργειας και ψήφιση διάθεσης πίστωσης με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή στολών»
Κ.Α. 10.6264.0011 ποσού 3.000,00€ »
Εισηγητής :Πρόεδρος Δ.Σ Μπουραντάς Μελέτιος

Θέμα 42ο : «Έγκριση διενέργειας και ψήφιση διάθεσης πίστωσης με τίτλο «Ενοικίαση στολών»
Κ.Α. 10.6236.0001 ποσού 2.000,00€ »
Εισηγητής :Πρόεδρος Δ.Σ Μπουραντάς Μελέτιος

Θέμα 43ο : «Αιτήσεις – Έγγραφα »
Εισηγητής :Πρόεδρος Δ.Σ Μπουραντάς Μελέτιος

Ο Πρόεδρος του Δ. Σ.

ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ

download file

6Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

logo pneymatikouΠρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν.3852/10)

Καλείστε να προσέλθετε στην 6η τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πνευματικού Κέντρου, που θα διεξαχθεί στo γραφείου του Προέδρου ΔΣ στον 3ο όροφο του Π Κ, την 24η Απριλίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:30 μ.μ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Δ Ι Α Τ Α Ξ Η

Θέμα 1ο : «Λήψη απόφασης για την ψήφιση της 2ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού για το οικονομικό
έτος 2015»
Εισηγητής :Πρόεδρος Δ.Σ Μπουραντάς Μελέτιος

Ο Πρόεδρος του Δ. Σ.

ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ

download file

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 6ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

a kapiΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 6ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Έχοντας υπόψη τα άρθρα 95, 96, 97, 234, 236 & 240 του Ν. 3463/2006 «Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην 6η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία « Οργανισμός Άθλησης & Φροντίδας Νεολαίας & 3ης Ηλικίας», που θα διεξαχθεί στο κτήριο του ( πρώην ) Α΄ΚΑΠΗ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου στον 3ο όροφο την 14-04-2015 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 09:30 , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερησίας διάταξης .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΣΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Συνημμένα:
Πίνακας θεμάτων ημερησίας διάταξης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 6ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΣΗΣ & ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & 3ης ΗΛΙΚΙΑΣ» ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΣTΙΣ 14/04/2015 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡ.ΠΡΩΤ: 286/08-04-2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΘΕΜΑ : 1ο « Ψήφιση διάθεσης πίστωσης των Κωδικών του επισυναπτόμενου πίνακα για το οικ..Έτος 2015».

ΘΕΜΑ : 2ο « Αιτήσεις - Έγγραφα ».

Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.

Αποδέκτες Πίνακας Διανομής :
1. Κατσαρός Ιωάννης – Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
2. Τσολερίδης Κωνσταντίνος
3. Πεχλιβανίδη – Σοϊλεμεζίδου Σούλα
4. Μαλαματάς Βαγγέλης
5. Κοναξής Αντώνης
6. Μάμας Μάρκος
7. Τσίγκου Αντιγόνη
8. Μαζμανίδης Δημήτριος
9. Γκούμα – Πατέλα Μαρία
10. Μυλωνάς Σταμάτιος
11. Καραγιάννης Αντώνιος
12. Μαυράκη Σπυριδούλα
13. Κουρής Αναστάσιος
14. Παπαϊωάννου Βασιλική ( εκπρόσωπος των εργαζομένων)

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ εδώ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ εδώ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

ethousa dimotikou symvouliou ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4ης - ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Έχοντας υπ' όψιν τα άρθρα 73, 74, 75 και 225 του Ν.3852/2010 περί «Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.ΕΚ. 87/2010), καθώς και του Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», σας παρακαλούμε να προσέλθετε την 8η Απριλίου 2015, ημέρα Μ.Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΘΕΜΑ 1ον: Λήψη απόφασης για την άδεια Προέγκρισης ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης μαζικής εστίασης – πρόχειρου γεύματος (ζεστής και κρύας κουζίνας) υγειονομικού ενδιαφέροντος επ' ονόματι της κας PIEKARZSKA SYLWIA σύμφωνα με το υπ'αρ. 26/02-04-2015 έγγραφο του Γρ. Αδειών Καταστημάτων.

ΘΕΜΑ 2ον: Λήψη απόφασης για την άδεια Προέγκρισης ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης μαζικής εστίασης – πρόχειρου γεύματος (ζεστής και κρύας κουζίνας) υγειονομικού ενδιαφέροντος επ' ονόματι της κας ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ σύμφωνα με το υπ'αρ. 27/02-04-2015 έγγραφο του Γρ. Αδειών Καταστημάτων.

ΘΕΜΑ 3ον: Λήψη απόφασης για την άδεια Προέγκρισης ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης αποθήκευσης τροφίμων και ποτών χονδρικού εμπορίου υγειονομικού ενδιαφέροντος επ' ονόματι της εταιρείας «PRODRINKS Ε.Π.Ε.» με νόμιμο εκπρόσωπο τον κ. ΚΕΦΑΛΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΣΕΡΑΦΕΙΜ, σύμφωνα με το υπ'αρ. 28/02-04-2015 έγγραφο του Γρ. Αδειών Καταστημάτων.

ΘΕΜΑ 4ον: Λήψη απόφασης για την άδεια Προέγκρισης ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης λιανικής και χονδρικής διάθεσης τροφίμων – ποτών υγειονομικού ενδιαφέροντος επ'ονόματι του κ. ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΑΔΑΜ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ σύμφωνα με το υπ'αρ.29/02-04-2015 έγγραφο του Γρ. Αδειών Καταστημάτων.

ΘΕΜΑ 5ον: Αιτήσεις - ΄Εγγραφα - Ανακοινώσεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ZΩΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

download file

Προσκληση 5ης συνεδριασεως

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

a kapi ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 5ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Έχοντας υπόψη τα άρθρα 95, 96, 97, 234, 236 & 240 του Ν. 3463/2006 «Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην 5η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία « Οργανισμός Άθλησης & Φροντίδας Νεολαίας & 3ης Ηλικίας», που θα διεξαχθεί στο κτήριο του ( πρώην ) Α΄ΚΑΠΗ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου στον 3ο όροφο την 06-04-2015 ημέρα Μ.ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 09:30 , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερησίας διάταξης .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΣΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Συνημμένα:
Πίνακας θεμάτων ημερησίας διάταξης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 5ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΣΗΣ & ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & 3ης ΗΛΙΚΙΑΣ» ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΣTΙΣ 06/04/2015 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡ.ΠΡΩΤ: 269/2-4-2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΘΕΜΑ : 1ο « Ά Αναμόρφωση προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2015».

ΘΕΜΑ : 2ο « Αιτήσεις - Έγγραφα ».

Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.

download file

Πρόσκληση Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

ethousa dimotikou symvouliouΠρόσκληση 11ης Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου
Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, την 31η του μηνός ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 ημέρα ΤΡΙΤΗ, και ώρα 19:00 μ.μ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΝΙΚ. ΤΣΙΓΚΟΣ
Συνημμένα:
• Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης.
• Πίνακας αποδεκτών

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΤΗΣ 11ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΣΤΙΣ 31/03/2015
ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ
ΜΕ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 8217 /26–03-2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Θέμα 1ο : Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ».
Εισηγητής: O Aντ/ρχος Πολεοδομίας και Τ.Υ, κος Παπαδόπουλος Αναστάσιος.

Θέμα 2ο : Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2014 της Σχολικής Επιτροπής μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ασπροπύργου.
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κος Δημήτριος Παπαδόπουλος.

Θέμα 3ο : Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2014 της Σχολικής Επιτροπής μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ασπροπύργου.
Εισηγητής: Η Πρόεδρος της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κα Σούλα Πεχλιβανίδη.

Θέμα 4ο : Έγκριση αποδοχής ποσού 120.000,00 € για την αγορά αγροτεμαχίου ιδιοκτησίας Σταύρου και Μαρίας Σταυροπούλου του Νικολάου για την δημιουργία Κοινόχρηστου Χώρου.
Εισηγητής: Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών, κος Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 5ο : Αγορά ακινήτου ιδιοκτησίας Αντωνίου Αντώνιου.
Εισηγητής: Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών, κος Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 6ο : Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας της προμηθείας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΟΧΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΔΑΦΟΥΣ».
Εισηγητής: Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών, κος Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 7ο : Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας της προμηθείας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ».
Εισηγητής: Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών, κος Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 8ο : Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας της προμηθείας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΩΝ».
Εισηγητής: Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών, κος Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 9ο : Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας της δαπάνης με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (SOFTWARE)- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ».
Εισηγητής: Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών, κος Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 10ο : Διαγραφή του ποσού των 825,00€ από τον Χ.Κ. 7/2014 (Α.Χ.Κ.6) και επαναβεβαίωση του σε 11 μηνιαίες δόσεις, κατόπιν αιτήματος της κας ΗΛΙΑ ΣΟΦΙΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ.
Εισηγητής: Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών, κος Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 11ο :
Διαγραφή του ΑΧΚ5ΧΚ3/2014 ποσού 646,68€ για τέλη σύνδεσης αποχέτευσης, επ' ονόματι ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΗΛΙΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ.
Εισηγητής: Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών, κος Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 12ο : Διαγραφή του ΑΧΚ6ΧΚ6/2014 ποσού 440,00€ για τέλη σύνδεσης αποχέτευσης, επ' ονόματι ΜΑΡΙΑΣ ΜΕΡΑΧΤΣΑΚΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ.
Εισηγητής: Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών, κος Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 13ο : Διαγραφή του ΑΧΚ5ΧΚ6/2014 ποσού 660,00€ για τέλη σύνδεσης αποχέτευσης, επ' ονόματι ΙΩΑΝΝΗ ΜΕΡΑΧΤΣΑΚΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ.
Εισηγητής: Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών, κος Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 14ο : Λήψη απόφασης επί των υπ' αριθμ. πρωτ. 36557/27-10-2014 και 3597/10-02-2015 αιτήσεων του κου Πατσιούρη Ελευθέριου για την ρύθμιση οφειλής του.
Εισηγητής: Ο Αντ/ρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμπούλας Αντώνιος.

Θέμα 15ο : Λήψη απόφασης επί της υπ' αριθμ. πρωτ. 3401/09-02-2015 αιτήσεως της κας Παππού Μαργαρίτας για τη ρύθμιση οφειλής της.
Εισηγητής: Ο Αντ/ρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμπούλας Αντώνιος.

Θέμα 16ο : Λήψη απόφασης επί της υπ' αριθμ. πρωτ. 3294/06-02-2015 αιτήσεως του κου Μπόκου Ευάγγελου για τη ρύθμιση οφειλής του.
Εισηγητής: Ο Αντ/ρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμπούλας Αντώνιος.

Θέμα 17ο : Λήψη απόφασης επί της υπ' αριθμ. πρωτ. 3448/09-02-2015 αιτήσεως της κας Μάντζου Φωτεινής για τη ρύθμιση οφειλής της.
Εισηγητής: Ο Αντ/ρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμπούλας Αντώνιος.

Θέμα 18ο : Παραχώρηση οικογενειακού τάφου με μεταφορά οστών.
Εισηγητής: Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών, κος Φίλιππος Πάνος

Θέμα 19ο : Λήψη απόφασης κατόπιν αιτήματος του κου ΜΑΥΡΙΔΗ ΗΛΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, για δωρεά εξόδων κηδείας του νεκρού θείου του ΕΦΡΑΙΜΙΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑ ΜΕ ΗΜ.ΘΑΝ 22.01.2015.
Εισηγητής: Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών, κος Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 20ο : Παραχώρηση οικογενειακού τάφου επ' ονόματι ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ ΠΙΝΗ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ.
Εισηγητής: Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών, κος Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 21ο : Παραχώρηση οικογενειακού τάφου επ' ονόματι ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΑΖΟΥ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ.
Εισηγητής: Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών, κος Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 22ο : Διαγραφή για παραχώρηση οικογενειακού τάφου επ' ονόματι ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗ του ΣΑΒΒΑ.
Εισηγητής: Ο Αντ/ρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμπούλας Αντώνιος.

Θέμα 23ο : Παραχώρηση δικαιωμάτων ιδιοκτησίας τάφου επ' ονόματι ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΟΦΙΑΝΙΔΗ στον ΕΦΡΕΜΙΔΗ ΚΟΣΜΑ.
Εισηγητής: Ο Αντ/ρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμπούλας Αντώνιος

Θέμα 24ο :

Εισηγητής:

Λήψη απόφασης για την έγκριση Α΄κατανομής από τους ΚΑΠ έτους 2015
για τις λειτουργικές ανάγκες των Σχολείων.
Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών, κος Φίλιππος Πάνος

Θέμα 25ο :
Εισηγητής: Ορισμός μελών επιτροπής αδέσποτων ζώων.
Ο Αντ/ρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμπούλας Αντώνιος.

Θέμα 26ο : ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΕΓΓΡΑΦΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

download file

4η εκτακτη σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

logo pneymatikouΠρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν.3852/10)

Καλείστε να προσέλθετε στην 4η τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πνευματικού Κέντρου, που θα διεξαχθεί στo γραφείου του Προέδρου ΔΣ στον 3ο όροφο του Π Κ, την 23η Μαρτίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30 μ.μ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Δ Ι Α Τ Α Ξ Η

Θέμα 1ο : «Πρώτη (1η ) αναμόρφωση οικονομικού έτους 2015 »
Εισηγητής :Πρόεδρος Δ.Σ Μπουραντάς Μελέτιος

Θέμα 2ο : «Λήψη απόφασης πληρωμής των συμβάσεων μίσθωση έργου 2014 -2015, με τα έσοδα που θα
εισπραχθούν από τα τμήματα του Πνευματικού Κέντρου για το οικονομικό έτος 2015, λόγω αδυναμίας
πληρωμής αυτών από 1/1 έως 31/5/2015 και διάθεση πίστωσης.»
Εισηγητής :Πρόεδρος Δ.Σ Μπουραντάς Μελέτιος

Θέμα 3ο : «Έγκριση διενέργειας και ψήφιση διάθεσης πίστωσης για αμοιβές μελών Δ.Σ. οικ. έτους 2014 (ΠΟΕ)»
Κ.Α. 80.8112.0002 ποσού 1.812,60€
Εισηγητής :Πρόεδρος Δ.Σ Μπουραντάς Μελέτιος

Θέμα 4ο : «Ψήφιση διάθεσης πίστωσης με τίτλο «έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων» (Καλογερίδης Βασίλειος)
Κ.Α. 10.6062.0001 ποσού 1.000,00€
Εισηγητής :Πρόεδρος Δ.Σ Μπουραντάς Μελέτιος

Θέμα 5ο : «Ψήφιση διάθεσης πίστωσης με τίτλο «αποζημίωση αποβιούντων υπαλλήλων» (Καλογερίδης Βασίλειος)
Κ.Α. 10.6021.0008 ποσού 13.000,00€
Εισηγητής :Πρόεδρος Δ.Σ Μπουραντάς Μελέτιος

Θέμα 6ο : «Έγκριση διενέργειας και ψήφιση διάθεσης πίστωσης με τίτλο «Προμήθεια υλικών συντήρηση και
επισκευής κεντρικής θέρμανσης» Κ.Α. 10.6662.0001 ποσού 3.000,00€
Εισηγητής :Πρόεδρος Δ.Σ Μπουραντάς Μελέτιος

Θέμα 7ο : «Έγκριση διενέργειας και ψήφιση διάθεσης πίστωσης με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή κεντρικής
θέρμανσης» Κ.Α. 10.6262.0001 ποσού 2.000,00€
Εισηγητής :Πρόεδρος Δ.Σ Μπουραντάς Μελέτιος

Θέμα 8ο : «Έγκριση διενέργειας και ψήφιση διάθεσης πίστωσης με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών»
Κ.Α. 10.7131.0007 ποσού 2.000,00€
Εισηγητής :Πρόεδρος Δ.Σ Μπουραντάς Μελέτιος

Θέμα 9ο : «Έγκριση διενέργειας και ψήφιση διάθεσης πίστωσης με τίτλο «Προμήθεια υλικών πυρασφάλειας »
Κ.Α. 10.6661.0008 ποσού 2.200,00€
Εισηγητής :Πρόεδρος Δ.Σ Μπουραντάς Μελέτιος

Θέμα 10ο : «Έγκριση διενέργειας και ψήφιση διάθεσης πίστωσης με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή πυρασφάλειας »
Κ.Α. 10.6262.0002 ποσού 800,00€
Εισηγητής :Πρόεδρος Δ.Σ Μπουραντάς Μελέτιος

Θέμα 11ο : «Ψήφιση διάθεσης πίστωσης με τίτλο «Έξοδα εκδηλώσεων 25η Μαρτίου »
Κ.Α. 00.6471.0022 ποσού 19.880,00€
Εισηγητής :Πρόεδρος Δ.Σ Μπουραντάς Μελέτιος

Θέμα 12ο : «Ψήφιση διάθεσης πίστωσης με τίτλο «Έξοδα εκδηλώσεων Πάσχα»
Κ.Α. 00.6471.0023 ποσού 19.880,00€
Εισηγητής :Πρόεδρος Δ.Σ Μπουραντάς Μελέτιος

Θέμα 13ο : «Έγκριση διενέργειας και ψήφιση διάθεσης πίστωσης με τίτλο «Ηχητική και φωτιστική κάλυψη »
Κ.Α. 00.6474.0007 ποσού 5.000,00€
Εισηγητής :Πρόεδρος Δ.Σ Μπουραντάς Μελέτιος

Θέμα 14ο : «Αιτήσεις – Έγγραφα »
Εισηγητής :Πρόεδρος Δ.Σ Μπουραντάς Μελέτιος

Ο Πρόεδρος του Δ. Σ.

ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ

download file

3η τακτικη σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

logo pneymatikouΠρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν.3852/10)

Καλείστε να προσέλθετε στην 3η τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πνευματικού Κέντρου, που θα διεξαχθεί στo γραφείου του Προέδρου ΔΣ στον 3ο όροφο του Π Κ, την 23η Μαρτίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 μ.μ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Δ Ι Α Τ Α Ξ Η

Θέμα 1ο : « Έγκριση απολογιστικού πίνακα εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2014 »
Εισηγητής :Πρόεδρος Δ.Σ Μπουραντάς Μελέτιος

Ο Πρόεδρος του Δ. Σ.

ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ

download file

   

proodos

   
   

diaygiabanner

   
© Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ( Τ.Π.Ε ) Δήμου Ασπροπύργου