3η τακτικη σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

logo pneymatikouΠρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν.3852/10)

Καλείστε να προσέλθετε στην 3η τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πνευματικού Κέντρου, που θα διεξαχθεί στo γραφείου του Προέδρου ΔΣ στον 3ο όροφο του Π Κ, την 23η Μαρτίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 μ.μ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Δ Ι Α Τ Α Ξ Η

Θέμα 1ο : « Έγκριση απολογιστικού πίνακα εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2014 »
Εισηγητής :Πρόεδρος Δ.Σ Μπουραντάς Μελέτιος

Ο Πρόεδρος του Δ. Σ.

ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ

download file

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

a kapiΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Έχοντας υπόψη τα άρθρα 95, 96, 97, 234, 236 & 240 του Ν. 3463/2006 «Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην 4η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία « Οργανισμός Άθλησης & Φροντίδας Νεολαίας & 3ης Ηλικίας», που θα διεξαχθεί στο κτήριο του ( πρώην ) Α΄ΚΑΠΗ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου στον 3ο όροφο την 20-03-2015 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 11:00 , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερησίας διάταξης .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΣΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Συνημμένα:
Πίνακας θεμάτων ημερησίας διάταξης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΣΗΣ & ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & 3ης ΗΛΙΚΙΑΣ» ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΣTΙΣ 20/03/2015 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡ.ΠΡΩΤ: 226/17-3-2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΘΕΜΑ : 1ο « Λήψη απόφασης για την έγκριση των ανατροπών και αναλήψεων υποχρέωσης οικ.έτους 2014 ».

ΘΕΜΑ : 2ο «Λήψη απόφασης για την έγκριση ανεξόφλητων παραστατικών προηγούμενων οικ.έτων (ΠΟΕ) για το οικ.έτος 2015».

ΘΕΜΑ : 3ο « Αιτήσεις - Έγγραφα ».

Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.

download file

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

a kapiΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Έχοντας υπόψη τα άρθρα 95, 96, 97, 234, 236 & 240 του Ν. 3463/2006 «Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην 3η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία « Οργανισμός Άθλησης & Φροντίδας Νεολαίας & 3ης Ηλικίας», που θα διεξαχθεί στο κτήριο του ( πρώην ) Α΄ΚΑΠΗ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου στον 3ο όροφο την 20-03-2015 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 10:00 , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερησίας διάταξης .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΣΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Συνημμένα:
Πίνακας θεμάτων ημερησίας διάταξης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 3ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΣΗΣ & ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & 3ης ΗΛΙΚΙΑΣ» ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΣTΙΣ 20/03/2015 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡ.ΠΡΩΤ: 225/17-3-2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΘΕΜΑ : 1ο « Λήψη απόφασης για την έγκριση απολογισμού οικ.έτους 2014 ».

ΘΕΜΑ : 2ο « Αιτήσεις - Έγγραφα ».

Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.

download file

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

likio aspropyrgoyΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ασπροπύργου»
Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ασπροπύργου», που θα πραγματοποιηθεί στις 13 Μαρτίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00 στην αίθουσα Συνεδριάσεως στο Γραφείο της Σχολικής Επιτροπής, Αγ. Μαρίνης 2, 3ος όροφος , με θέματα:

● Αποδοχή ποσών
5.000 ευρώ επιχορήγηση Δήμου για την φύλαξη των σχολικών κτιρίων.
250 ευρώ έναντι α΄ δόσης 1ου γυμν. 2014-2015
830 ευρώ έναντι β΄ δόσης 2013-2014 κυλικείου ΕΠΑΛ
33,63 τόκοι
12.000 ευρώ μεταφορά ποσού από Tράπεζα Πειραιώς έναντι μισθοδοσίας καθαριστριών σχολικών κτιρίων για το σχολικό έτος 2014-2015
420 ευρώ έναντι α΄ δόσης 2014-2015 κυλικείου 3ου γυμν.

● Έγκριση δαπανών μηνών Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου και Μαρτίου.

● 'Έγκριση δαπάνης μισθοδοσίας καθαριστριών Σχολικών κτιρίων για τους μήνες Ιανουάριου, Φεβρουαρίου και Μαρτίου από τον λογαριασμό της Σχολικής Επιτροπής.

● Λήψη απόφασης κατακύρωσης αποτελεσμάτων διαγωνισμών:
Γραφικής Ύλης ,χαρτί Α4,μελάνια,φακέλλους αλληλογραφίας προμήθειας των υαλοπινάκων, επισκευής και συντήρησης φωτοτυπικών μηχανημάτων έτους 2015,

● Συζήτηση και λήψη απόφασης αναφορικά με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές των αναδόχων των σχολικών κυλικείων.

● Συζήτηση και λήψη απόφασης για την προμήθεια πινάκων ανακοινώσεων για τα σχολικά κτίρια.

● Συζήτηση για την εισήγηση προς την Οικονομική Επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο της αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού του Δήμου μας έτους 2015 για απόδοση επιχορήγησης επισκευής και συντήρησης σχολικών κτιρίων στην Β/θμια Σχολική Επιτροπή.

● Δωρεά υλικού σε σχολεία της πόλης μας

● Αιτήσεις-Έγγραφα

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τακτικού μέλους για τη συμμετοχή του σε προγραμματισθείσα συνεδρίαση, οφείλει έγκαιρα να ενημερώσει τον πρόεδρο της Επιτροπής, προκειμένου με τη φροντίδα του να προσκληθεί και να συμμετάσχει στη συνεδρίαση το αναπληρωματικό μέλος.
Κοινοποίηση για να λάβουν γνώση και να παραστούν:

κ.Χούπη Αθ. Γεν. Γραμματέα
Αντιδήμαρχο Διοικ. & Οικ.κ. ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑ ΑΝ.
Αντιδήμαρχο Παιδείας κ. ΣΑΒΒΙΔΗ ΠΑΝΤ.
Πρόεδρο Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας κ.Χ.ΚΟΣΜΙΔΗ
Δ/ντή Οικονομικής Υπηρεσίας κ.ΦΙΛ.ΠΑΝΟΥ
Δ/ντή Παιδείας κ.ΒΡΟΥΒΑ ΚΩΝ/ΝΟ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗ ΣΟΥΛΑ

download file

2η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

likio aspropyrgoyΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ασπροπύργου»
Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ασπροπύργου», που θα πραγματοποιηθεί στις 13 Μαρτίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30 στην αίθουσα Συνεδριάσεως στο Γραφείο της Σχολικής Επιτροπής, Αγ. Μαρίνης 2, 3ος όροφος , με θέματα:

● Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από 1-1-2014 έως 31-12-2014.(επισυνάπτεται εισήγηση)

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τακτικού μέλους για τη συμμετοχή του σε προγραμματισθείσα συνεδρίαση, οφείλει έγκαιρα να ενημερώσει τον πρόεδρο της Επιτροπής, προκειμένου με τη φροντίδα του να προσκληθεί και να συμμετάσχει στη συνεδρίαση το αναπληρωματικό μέλος.
Κοινοποίηση για να λάβουν γνώση και να παραστούν:

κ.Χούπη Αθ. Γεν. Γραμματέα
Αντιδήμαρχο Διοικ. & Οικ.κ. ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑ ΑΝ.
Αντιδήμαρχο Παιδείας κ. ΣΑΒΒΙΔΗ ΠΑΝΤ.
Πρόεδρο Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας κ.Χ.ΚΟΣΜΙΔΗ
Δ/ντή Οικονομικής Υπηρεσίας κ.ΦΙΛ.ΠΑΝΟΥ
Δ/ντή Παιδείας κ.ΒΡΟΥΒΑ ΚΩΝ/ΝΟ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗ ΣΟΥΛΑ

download file

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

pneymatiko-kentroΠρόσκληση ΕΚΤΑΚΤΗΣ σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου (Άρθρο 67 Ν.3852/10)

Καλείστε να προσέλθετε στην 2η ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πνευματικού Κέντρου, που θα διεξαχθεί στo γραφείου του Προέδρου ΔΣ στον 3ο όροφο του Π Κ, την 10 η Μαρτίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Δ Ι Α Τ Α Ξ Η

Θέμα 1ο : « Λήψη απόφασης, για προγραμματισμός προσλήψεων συμβάσεων μίσθωσης έργου για το οικονομικό
έτος 2015 »
Εισηγητής :Πρόεδρος Δ.Σ Μπουραντάς Μελέτιος

Ο Πρόεδρος του Δ. Σ.

ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ

download file

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2ης ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Έχοντας υπόψη τα άρθρα 95, 96, 97, 234, 236 & 240 του Ν. 3463/2006 «Νέος Δημ

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

a kapiΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2ης ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Έχοντας υπόψη τα άρθρα 95, 96, 97, 234, 236 & 240 του Ν. 3463/2006 «Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην 2η ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία « Οργανισμός Άθλησης & Φροντίδας Νεολαίας & 3ης Ηλικίας», που θα διεξαχθεί στο κτήριο του ( πρώην ) Α΄ΚΑΠΗ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου στον 3ο όροφο την 10-03-2015 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 12:00 , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερησίας διάταξης .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΣΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Συνημμένα:
Πίνακας θεμάτων ημερησίας διάταξης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΣΗΣ & ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & 3ης ΗΛΙΚΙΑΣ» ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΣTΙΣ 10/03/2015 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡ.ΠΡΩΤ: 171/9-3-2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΘΕΜΑ : 1ο « Προγραμματισμός προσλήψεων συμβάσεων μίσθωσης έργου και προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου οικ. Έτους 2015 ».

ΘΕΜΑ : 2ο « Αιτήσεις - Έγγραφα ».

Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.

Αποδέκτες Πίνακας Διανομής :
1. Κατσαρός Ιωάννης – Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
2. Τσολερίδης Κωνσταντίνος
3. Πεχλιβανίδη – Σοϊλεμεζίδου Σούλα
4. Μαλαματάς Βαγγέλης
5. Κοναξής Αντώνης
6. Μάμας Μάρκος
7. Τσίγκου Αντιγόνη
8. Μαζμανίδης Δημήτριος
9. Γκούμα – Πατέλα Μαρία
10. Μυλωνάς Σταμάτιος
11. Καραγιάννης Αντώνιος
12. Μαυράκη Σπυριδούλα
13. Κουρής Αναστάσιος
14. Παπαϊωάννου Βασιλική ( εκπρόσωπος των εργαζομένων)

download file

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

pneymatiko-kentroΑξιότιμοι, Κύριοι,
εξ ονόματος της Δημοτικής Αρχής, του Δημοτικού Συμβουλίου, και του συνόλου των συλλογικών φορέων του Ασπροπύργου, σας προσκαλώ σε Ημερίδα που διοργανώνουμε, την Τετάρτη 11 Μαρτίου 2015, (10:00 - 13:00), στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου μας, οδός Αλέκου Παναγούλη 13, στην πλατεία Αγίου Δημητρίου, με θέμα:

«Παραβατικότητα, έκνομες ενέργειες και παράνομες δραστηριότητες, στην περιοχή του Ασπρόπυργου και του Θριάσιου πεδίου. Το ζήτημα της παράνομης εγκατάστασης των αθίγγανων και η «γκετοποίηση» βιομηχανικών, εμπορικών και αγροτικών περιοχών. Μέτρα για τη ριζική αντιμετώπιση του ζητήματος».

Με δεδομένη τη σοβαρότητα του προβλήματος που αντιμετωπίζει ο τόπος μας, το μεγαλύτερο Κέντρο Βιομηχανίας, Ενέργειας και Διαμετακομιστικού Εμπορίου (Logistics), στην Ελλάδα, και δοθέντος ότι, η κατάσταση στην περιοχή ξεπέρασε κάθε όριο, η συμμετοχή σας στην Ημερίδα, είμαστε βέβαιοι, πως θα συμβάλλει στη συγκροτημένη επίλυσή του, και στην αποφυγή καταστάσεων, που μετατρέπουν τον τόπο μας σε «νησίδα μη εφαρμογής του νόμου», και ταυτόχρονα, υπονομεύουν την κοινωνική γαλήνη, αντιστρατεύονται την επιχειρηματική δραστηριότητα, και δυσφημούν διεθνώς τη Χώρα μας.

Με ιδιαίτερη εκτίμηση,

Νικόλαος Ι. Μελετίου
Δήμαρχος Ασπροπύργου
Μέλος του Δ.Σ. & της Ε.Ε., της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας

download file

   

proodos

   

 

 

Παλαιότερες εκδηλώσεις:

   
   

diaygiabanner

   
© Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ( Τ.Π.Ε ) Δήμου Ασπροπύργου