ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 6
ΧειρότεροΚαλύτερο 
Λεπτομέρειες

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1.   ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
2.   ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
      
      α) Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
      β) Γραφείο Εδικών Συμβούλων , Εδικών Συνεργατών , Επιστημονικών Συνεργατών.
      γ) Γραφείο Αξιοποίησης Ευρωπαικών και Εθνικών Πόρων Ενημέρωσης Επενδυτών Στήριξης της Επιχειρηματικότητας
          Διαχείρισης Παραπόνων και Υποστήριξη Δημότη
 
3.   ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
4.   ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
5.   ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ & ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
      
      α) Γραφείο Επικοινωνίας και Εκδηλώσεων
      β) Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων
 
6.   ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
7.   ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΗΝ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
8.   ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ
9.   ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
10  ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ
11.  ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
 
 
 
1.   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΈΓΧΟΥ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
     
     α) Τμήμα Προγραμματισμού , Ποιότητας και Οργάνωσης
     β) Τμήμα  Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε)

 

 
 
1.   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
 
      α) Τμήμα Περιβάλλοντος & Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
      β) Γραφείο Προστασίας , Στήριξης & Ανάπτυξης Πρωτογενούς Τομέα ( Γεωργίας & Κτηνοτροφίας )
      γ) Τμήμα Προστασίας και Αξιοποίησης παράκτιου & ορεινού μετώπου
      δ) Γραφείο Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων
      ε) Γραφείο Καταφυγίου και Φροντίδας Αδέσποτων Ζώων
 
 
 
1.   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
 
      α) Τμήμα Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών
 •  Γραφείο Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών και Πληροφόρησης Γ.Ο.Κ
 •  Γραφείο Γραμματείας
      β) Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών - Διαχείρισης , Πράξεων Εφαρμογής / Αναλογισμού
 •  Γραφείο Τοπογραφικού, Γ.Π.Σ και Σχεδίου Πόλεως
 •  Γραφείο Σύνταξης και Διαχείρισης Πράξεων Εφαρμογής / Αναλογισμού και Απολλοτριώσεων
       γ)  Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών - Αυθαιρέτων
 
 2.  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 
      α) Τμήμα Επιβλέψεων και Εκτέλεσης Τεχνικών Έργων
 •  Γραφείο Επίβλεψης και Εκτέλεσης Έργων
 •  Γραφείο Έργων Αυτεπιστασίας, Επισκευών και Συντηρήσεων
 •  Γραφείο Έργων Αυτεπιστασίας, Επισκευών και Συντηρήσεων έργων
 •  Γραφείο Εγκαταστάσεων και Αδειών.
     β) Σμήμα Σχεδιασμού – Εποπτείας, Αποκομιδής Απορριμμάτων και Καθαριότητας Δημοτικών Κτιρίων.
 • Γραφείο Κίνησης Δημοτικών Οχημάτων.
 • Γραφείο Επισκευής και Συντήρησης Δημοτικών Οχημάτων.
 • Γραφείο Ανακύκλωσης & Αποκομιδής Απορριμμάτων
 • Γραφείο Καθαρισμού κτιρίων και Κοινοχρήστων χώρων
 • Τμήμα Διαχείρισης, Επισκευής και Συντήρησης Οχημάτων.
γ) Τμήμα Μελετών, Αυτοψιών, Προγραμμάτων και Δημοτικής Περιουσίας
 
 
 
 
1.   Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Πολιτισμού, που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες
 
      α) Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, Προστασίας ΑμεΑ και Ισότητας.
 • Γραφείο Σχεδιασμού, Συντονισμού και Παρακολούθησης Κοινωνικών Πολιτικών και προώθησης της Ισότητας και του Εθελοντισμού.
 • Γραφείο Εφαρμογής Προγραμμάτων Κοινωνικής Προστασίας.
 • Γραφείο των Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ήτοι: του Δημοτικού, Κοινωνικού Καταστήματος Αλληλεγγύης ΄΄ο Πλησίον΄΄, του Δημοτικού - Κοινωνικού Συσσιτίου και του Δημοτικού - Κοινωνικού Φαρμακείου.
 • Γραφείο Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ). − Γραφείο Πρόληψης και Προαγωγής της Δημόσιας Τγείας.
 
      β) Τμήμα Διαχείρισης Προνοιακών Επιδομάτων.
 
      γ) Τμήμα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης − Γραφείο Παιδείας και Τποστήριξης Σχολικών Επιτροπών.
       
 • Γραφείο Παιδαγωγικού Έργου, Δια Βίου Μάθησης, Ανοιχτού – Λαϊκού Πανεπιστημίου και Σχολών Ξένων Γλωσσών.
 • Γραφείο Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών, ΚΔΑΠ και Δημοτικής Κατασκήνωσης.
 • Γραφείο Δράσεων Πολιτισμού, Λαογραφικού Μουσείου, Προγραμμάτων Διατήρησης και Προβολής της Σοπικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Συντήρησης και Διάσωσης Αρχειακού Υλικού
 
 
1. Διεύθυνση Διοικητικών Τπηρεσιών που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:
 
    α) Τμήμα Τποστήριξης Πολιτικών Οργάνων που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες :
       
 • Γραφείο Διοικητικής Τποστήριξης Δημοτικού Συμβουλίου
 • Γραφείο Διοικητικής Τποστήριξης Οικονομικής Επιτροπής, Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, και λοιπών Συλλογικών και Μονοπρόσωπων Οργάνων.
 • Γραφείο Πρωτοκόλλου, Αρχείου και Διεκπεραίωσης
 
   β) Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης
        
 • Γραφείο Δημοτολογίου, Ιθαγένειας και Μητρώου
 • Γραφείο Ληξιαρχείου και Πολιτικών Γάμων
 
    γ) Tμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού
       
 • Γραφείο Διοίκησης, Διαχείρισης και Επιμόρφωσης Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Γραφείο Μητρώων και Διαδικασιών Προσωπικού.
 • Γραφείο Υγιεινής και Ασφάλειας Εργαζομένων.
 
2. Διεύθυνση Οικονομικών Τπηρεσιών, που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες.
 
    α) Tμήμα Εσόδων και Περιουσίας
 • Γραφείο Τελών και Δικαιωμάτων
 • Γραφείο Διαχείρισης − Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας
 
     β) Tμήμα Δαπανών
 • Γραφείο Εκκαθάρισης Δαπανών
 • Γραφείο Προμηθειών
 
     γ) Tμήμα Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου
 • Γραφείο Εκτέλεσης Προϋπολογισμού και Οικονομικής Πληροφόρησης
 • Γραφείο Λογιστηρίου και Αποθηκών
 
      δ) Tμήμα Δημοτικού Tαμείου
 
      ε) Tμήμα Μισθοδοσίας.
 
    στ) Γραφείο Τποστήριξης Νομικών Προσώπων του Δήμου.
 
4. Διεύθυνση Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:
 
     α) Tμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών
     β) Tμήμα Εσωτερικής Ανταπόκρισης.
     γ) Tμήμα Παραρτήματος ΚΕΠ στο Εργοτάξιο του Δήμου.
     δ) Γραφείο Αποκενρωμένων Υπηρεσιών Γκορυτσάς, Παραλίας, Νεοκτίστων.
 
 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 
 
 • Γραφείο Διοικητικών Θεμάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη
 • Γραφείο Κ.Ε.Π.
 
 
 • Γραφείο Διοικητικών Θεμάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη
 • Γραφείο Κ.Ε.Π.
 
 
   

proodos

   

 

 

Παλαιότερες εκδηλώσεις:

   

ermis

   

diaygiabanner

   
© Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ( Τ.Π.Ε ) Δήμου Ασπροπύργου